Algemene voorwaarden

1. De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “RAMBOER-STEEN” levert haar diensten via haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.
2. RAMBOER-STEEN zal zich naar best vermogen inspannen om alle wettelijke bepalingen in acht te nemen. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten moeten beschouwd worden als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen.
3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of namens hem verstrekte informatie en neemt hierover de volledige verantwoordelijkheid.
4. RAMBOER-STEEN neemt geen verplichting van controle op zich. De afwezigheid van opmerkingen vanwege RAMBOER-STEEN waarborgt niet de regelmatigheid noch de juistheid van de door de klant opgestelde documenten of gedane verrichtingen.
5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
6. De cliënt en RAMBOER-STEEN kunnen te allen tijde zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
7. Naast de vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle bijkomende kosten ten laste van de klant, als daar zijn: alle verplaatsingskosten en/of verblijfskosten; de kosten voor rekening van de klant gedaan zoals de betaling van registratierechten, publicatiekosten, kosten van berichten of akten, notariskosten, kosten van juridische bijstand, afdrukkosten, koerierdienst, kopies, portkosten, drukwerken, classeurs, tabbladen, fiscale zegels, telefoon en faxverkeer, enz.
8. Elke aan RAMBOER-STEEN toevertrouwde opdracht houdt de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of andere deskundigen. RAMBOER-STEEN is echter niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten en erelonen aan RAMBOER-STEEN dan wel aan de cliënt aanrekent.
9. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal het aan RAMBOER-STEEN met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 5.000,00 EUR.
10. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van RAMBOER – STEEN en doen van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij niet-betaling een rente lopen van 1% per maand, méér een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.
11. Klachten en opmerkingen aangaande facturen dienen schriftelijk en aangetekend binnen de acht dagen te geschieden.
12. Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Oostende.

Nieuwpoortsesteenweg 73
8470 Gistel

T +32(0)59/44.60.50